บ่อคอนกรีต

Precast Shaft / Caisson

Precast Shaft / Caisson  

รับออกแบบและผลิต Precast Shaft สำหรับการก่อสร้างด้วยวิธี Open caisson sinking แทนวิธีหล่อในที่ (Cast in place) เพื่อลดระยะเวลาก่อสร้างและปัญหาการจราจร โดย Precast Shaft ที่ทางบริษัทฯ ผลิตมีหลายประเภท ได้แก่ บ่อกลม (Circular shaft) บ่อสี่เหลี่ยม (Rectangular shaft) ที่มีขนาด 120 – 680 เซนติเมตร รวมทั้งบ่อ Interceptor (IPC หรือ CSO) และบ่อพักอื่นๆ

Product