REINFORCED THERMOSETTING RESIN CONDUIT

REINFORCED THERMOSETTING RESIN CONDUIT

REINFORCED THERMOSETTING RESIN CONDUIT

Advance Prefab RTRC มีคุณสมบัติ โดดเด่นในการเป็นฉนวนไฟฟ้า ความแข็งแรง น้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย จึงเหมาะที่จะใช้เป็นท่อสําหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ Advance Prefab RTRC ได้รับมาตรฐาน มอก. 2518-2557 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

Product